Mesafeli Kiralama Sözleşmesi

 

İşbu kiralama sözleşmesi (“sözleşme”) internet ortamında hazırlanmış ve imzalanmış olup sözleşmenin tarafları;

 1. www.villaturizm.com işletmecisi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre usule uygun olarak kurulmuş … adresinde mukim VillaTurizmGrup Villa Turizm Taahhüt Ticaret Limited Şirketi (“Kiralayan”) ile
 1. Aşağıda yer alan taşınmazı, aşağıdaki yer alan şartlarla ve süre ile kiralayan  "Tc Kimlik / Pasaport Numarası"  T.C. Kimlik veya Pasaport numaralı "Adres" Adresinde mukim  "Rezervasyonu Yapan Kişinin Adı"  (“Kiracı”) ve 
  "Villa Adı", adlı taşınmazın, "Giriş Tarihi ve Çıkış Tarihi" günleri arasında "Rezervasyon Numarası"  rezervasyon numarası ile kiralanması şeklindedir.

 

 1. TANIMLAR VE SÖZLEŞME KONUSU

  1. İşbu sözleşme kapsamında kullanılacak olan kavramlar ve ifadeler ile kısaltmalar, herhangi bir tereddüte mahal verilmemesi açısından aşağıda somutlaştırılmıştır.

  2. Bu doğrultuda; Sözleşme :İşbu internet ortamından onaylanan ve yazılı bir sözleşmenin varlığı halinde sona eren kiralama sözleşmesini,
    

   Kiracı :Sözleşme kapsamında ilgili tatil konutunu kira süresi boyunca kiralayan gerçek ya da tüzel kişiyi ile tüzel kişi niteliğindeki kamu kurum ve kuruluşları, dernekler ile vakıfları,

   Kiralayan :Teslimi sağlanacak olan tatil konutunu kiralayan VillaTurizmGrup Emlak Turizm Otomotiv Inşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi ’ni,

   Tatil Konutu :www.villaturizm.com URL adresli internet sitesi üzerinden kiralamaya hazır hale getirilen villa ya da apartman dairelerini

   Kira Süresi :İnternet sitesi üzerinden kiracı tarafından seçilen ve kiralayan tarafından onaylanan kira süresini

   Kira Bedeli :Site üzerinden her tatil konutuna ayrı olmak üzere hazırlanmış ilgili süreye göre belirlenen kira bedelini

   TBK :6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nu

   KVKK :6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’u ifade eder.

  3. Bu kapsamda; kiralayan tarafından tatil konutları www.villaturizm.com URL adresli internet sitesinde sergilenmektedir. Kiracı tarafından ilgili tatil konutunun uygun olduğu tarihler seçilerek aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda kapora bedelleri yatırılmak suretiyle işbu kiralama sözleşmesi kurulmuştur.

 2. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

  1. İşbu kapsamda kiralayan tarafından www.villaturizm.com ibareli internet sitesi üzerinden kiracı tarafından tatil konutu ve ilgili tatil konutunun kiralanacağı tarihler internet ortamından belirtilecektir.

  2. Bu kapsamda ulaşım ve fatura bilgileri kiracı tarafından kiralayana teslim edilecek, tarihlerin ve kiralanacak olan tatil konutunun uygun bulunması halinde ön rezervasyon işlemi gerçekleştirilecektir.
  3. www.villaturizm.com URL adresinde yer alan her bir tatil konutuna ilişkin ilanda; konutun niteliği, vasfı, özellikleri, uygunluk durumları ve tarihleri, bakımı ve kullanıma ilişkin özellikleri ile konutun kiralanmasına ve kiracı tarafından yapılması gereken masraflara ilişkin hususlar belirtilmiştir. Herhangi bir ihtilaf halinde internet sitesi içerisinde yer alan kayıtlar hukuken geçerli sayılacaktır.
  4. www.villaturizm.com URL adresli site üzerinden resimlerdeki mülkü kiralamakla mükelleftir, mülkün adını değiştirme hakkını saklı tutar.
 3. REZERVASYON VE REZERVASYON İPTALİ

  1. www.villaturizm.com URL adresli site üzerinden kiracı tarafından ön rezervasyon yapılmasını müteakiben kiralayan ve/veya kiralayanın yetkilileri tarafından, kiracının bildirimini yapmış olduğu iletişim numaraları aranarak rezervasyon teyidi alınacaktır.

  2. Ön rezervasyonun yapılmasından itibaren ilanda belirtilen süre içerisinde toplam kiralama bedelinin yüzde 35’i (yüzdeotuzbeş) kiralama ekranının ilgilli ödeme sayfasında yer alan IBAN numarasına ve banka hesabına havale, EFT ve/veya kredi kartıyla ödenecektir. Ön rezervasyonu müteakiben işbu maddede kararlaştırılan ön ödemenin süresi içerisinde yapılmaması halinde rezervasyon iptal edilmiş sayılacak ve işbu sözleşme kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

  3. İşbu ön ödemenin teslim alınması halinde en geç yirmi dört (24) saat içerisinde kiracının bildirmiş olduğu elektronik adresine (faks, e-mail) rezervasyon onayı gönderilmekte, bu kapsamda rezervasyon onayında toplam ücret, kapora tutarı, kiralanan tarihler belirtilecektir.

  4. 3.2. madde kapsamında yer alan ön ödemeden hariçte kalan ve toplam kira bedeli; tatil konutunun kiralandığı (kira başlangıcı) tarihe en geç 15 gün kala kiralayana ödenecektir. İşbu bedelin tamamının ödenmemesi halinde tatil konutunun teslimi kiracıya yapılmayacaktır. Kiracıya yanı sıra kira bedelinin tamamı yansıtılacak, kiracı tarafından ödemenin yapılmaması nedeniyle kiralayanın uğramış olduğu bütün maddi ve manevi zararlar kiracıdan talep edilecektir.

  5. Kiralama bedelinin ödenmemesi ve süresi içerisinde rezervasyonun iptal edilmemesi halinde, kiracı tarafından bütün kiralama bedeli ödenecektir. Kiracı tarafından tatil konutunun geç teslimatı halinde; bir sonraki rezervasyonun tehlike altına girmesi nedeniyle kiracı tarafından bir sonraki rezervasyona ilişkin maddi ve manevi tazminat talep edilecektir.

 4. TATİL KONUTUNUN TESLİMİ

  1. Kiracı tarafından kira bedelinin tamamının ödenmesi halinde tatil konutu kiracıya rezervasyonda ve rezervasyon onayında belirtilen tarihte yapılacaktır. İki tarihin çelişmesi halinde rezervasyon onayında yer alan tarih geçerli sayılacaktır.

  2. İlgili tatil konutu tam, sağlam ve bakımları yapılmış bir şekilde kiracıya teslim edilecektir. Teslim anında kiracı ile kısa dönem kira sözleşmesi imzalanacak ve tatil konutunda bulunan taşınır ile taşınmaz eşyalara gelebilecek zarar için demirbaş sayımı ve tutanağı yapılacaktır.

  3. Tatil konutuna gelebilecek olan zararın tanzimi için ilgili tatil konutunun rezervasyon sayfasında yer alan veya kiralayan tarafından uygun görülecek olan depotizo bedeli kiracıdan tahsil edilecektir. Tatil konutunun geri teslimi anında herhangi bir zararın doğmadığı anlaşıldığı takdirde depozitonun tam iadesi yapılacaktır. Tatil konutunda herhangi bir zarar ve/veya ziya meydana gelmesi halinde ve yapılan masrafların depozitoyu aşan bir bedel olması halinde, kiracıya ek fatura gönderilerek yapılan ödemelerin ve masrafların tahsili talep edilecektir.

  4. Tatil konutlarının teslimi ilgili kiralamanın başladığı gün saat 15:00’den sonra yapılacak olup, konutun kiralayana geri teslimi ise ilgili rezervasyonun bitiş tarihinde 10:00’den önce olacaktır.

  5. Haftalık kiralama 7 gün 8 geceyi ifade etmekte olup, bu kapsamda rezervasyon onayında girişin ve çıkışın yapılacağı tarihler belirtilmektedir.

 5. KİRACININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Kiracı tarafından tatil konutunun kendisine teslim edilen bütün eşya ve/veya mobilyaları kullanılabilecektir. Kiracı tarafından tatil konutu geneli itibariyle temiz ve özenli kullanılacak olup, tatil konutuna herhangi bir hasar verilmeyecektir. Kiracı tarafıdnan tatil konutunda yer alan eklentilerin sökülmesi, yerlerinin değiştirilmesi ve yetkili servis harici onarım yapılmaya çalışması kesinlikle kabul edilmeyecek ve tatil konutunda bu nedenlerle meydana gelen hasarlar kiracı tarafından tazmin edilecektir.

  2. Kiracı tarafından tatil konutu maksadı dışında kullanılmayacaktır.

  3. Tatil konutunda doğan herhangi bir hasar, gecikmeksizin kiralayana bildirilecektir. Kiracı kendi kusuru, hatası, kastı ve/veya ihmali nedeniyle meydana gelen hasar ve/veya ziyaı tazminle yükümlüdür. Kiracının meydana getirmiş olduğu hasar ve/veya ziyaın tamiri, onarılması veya eski hale getirilmesi nedeniyle tatil konutunun bir sonraki rezervasyonun gerçekleştirilememesi, müteakip rezervasyonların iptal edilmesi halinde; kiracı işbu rezervasyon bedellerini de ödemekle mükelleftir.

  4. Kiracı taşınmazda genel ahlaka, kanunlara, emredici hükümler ile örf ve adet kurallarına uygun olarak konaklama yapmakla yükümlüdür. Bu kapsamda kiracı tarafından ilgili yüküme aykırılığın suç ve/veya kabahat oluşturması halinde, cezai ve/veya idari sorumluluk tamamen kiracıya aittir.

  5. Kiracı villa çevresindeki komşulara karşı anlayışlı olacaklar ve çevreyi rahatsız edecek her türlü davranış, koku, ses ve gürültüden sakınacaktır. Yanı sıra, kanunen yasak olan herhangi silah, uyuşturucu gibi maddeleri bulundurulmayacak, kanunen aranan kişileri/kaçakları villada barındırmayacak, kanuna, örf-adete ve genel ahlaka aykırı hiçbir faaliyet tatil konutunda yapılmayacaktır.

  6. Her tatil konutu açıklamalarında maksimum kişi sayısı belirtilmiştir. Kiralama süresince belirtilen ve/veya makbuz/belgede onaylanan konuk sayısını geçmemelidir. Evde kalacak insan sayısına çocuklar ve bebekler dahildir. Eğer evde kalabilecek maksimum insan sayısı geçilmişse fazla sayıdaki insanın evden ayrılmasını istencek veya belli oranda ekstra ücret talep edilecektir.

  7. Tatil konutunda sigara ve bütün tütün ürünlerinin içilebilecek ve içilmeyecek alanlar tatil konutunun ilgili sayfasında belirtilmiştir. İlanda herhangi bir ibarenin yer alması halinde tatil konutunda sigara ve bütün tütün ürünlerinin içilmesinin yasak olduğu asıldır. İşbu yüküme aykırı davranılması halinde, sigara içilen alanlar teslim tarihinde tespit edilerek içilen alanların yeniden boyanması için kiracıdan bedel tahsil edilecektir.

  8. Tatil konutunda evcil ve/veya vahşi hayvan bulundurulması yasak olup, ilan sayfasında açıkça cevaz verildiği takdirde ilan sayfasındaki bilgi geçerli sayılacaktır.

  9. Yasa gereği giriş sırasında kiracının ve tatil konutunda konaklayacak olan kişilerin tamamının kimlik bilgileri alınıp Kimlik Bildirim Sistemine bildirilecektir. Veritabanına girilen kişilerin haricinde konaklayan kişi/kişiler hakkında yasal işlem yapılabileceği, kanunen suç teşkil ettiği izahtan vareste olup; kiracı işbu hususa dair eksik, hatalı ve/veya yanlış kimlik bildirimi yüzünden kimlik bilgisi sözleşmede yer almadan konaklama yapanlar ile ilgili oluşabilecek adli ve idari para cezasını ödemekle yükümlüdür.

  10. Kiracı, rezervasyon formlarında, site içeriğinde, imzalayacağı sözleşmelerde vermiş olduğu bilgilerin gerçek, geçerli ve güncel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu yüküme aykırılık halinde kiralayan tarafından uğranılan bütün maddi ve manevi zararlar kiracı tarafından tanzim edilecektir.

  11. Kiracı tarafından tatil konutu kullanılırken şahsi ve gerekli bütün önemler alınmak zorundadır. Kiracının kendi kusuruyla ve önlemlerini almaması nedeniyle meydana gelen zararlardan kiracı sorumludur.

  12. Tatil konutunun konumuna, yapısına ve çevresine ilişkin bilgiler, güvenlik önlemleri ve alınması gereken tedbirler ilanda ve teslim anında kiracıya anlatılmaktadır. Bu kapsamda kiracı tatil konutunda bulunduracağı değerli eşyaların, paraların ve mücevheratların güvenliğinden kendisi sorumludur.

  13. Kiracı, kiralama süresi sonunda tatil konutunu aldığı gibi; tam, sağlam, eksiksiz ve zarar ile ziyaya uğramamış halde teslim etmekle mükelleftir. Kiralananın geç teslimi halinde, bir sonraki rezervasyon bedeli ile kiralayanın uğramış olduğu bütün maddi ve manevi zararlar kiracı tarafından tazmin edilecektir.

  14. Kiracı kira süresi içinde tatil konudunda kendi kusurundan dolayı meydana gelecek muhtemel kazalardan, zararlardan ve kendisine eşlik (refakat) eden diğer bireylerden de sorumludur.

  15. Kiralamadan kaynaklanan her türlü vergi, harç, resim ile KDV kiracı tarafından ödenecektir.

  16. Kiralanan tatil konutunda belirtilen hususların haricinde bir eksikliğin olması, kira dönemi içerisinde kiralayan tarafından giderilmesi gereken bir eksikliğin söz konusu olması halinde, kiracı gecikmeksizin (en geç 24 saat içerisinde) hususu kiralayana bildirecektir. Bildirildikten sonra, bahse konu eksiklik kiralayan tarafından en geç 48 saat içerisinde giderilecektir. Süresi içerisinde işbu eksikliğe dair bildirimin yapılmaması halinde, eksiklikten dolayı kiralayandan herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

 6. KİRALAYANIN HAK VE SORUMLULUKLARI

  1. Kiralayan kiralananı sözleşme ve eklerine uygun olarak kiracıya zamanında teslim etmekle yükümlüdür.

  2. Tatil konutu; temiz yedek çarşaf, havlu ile yastıklar ile birlikte yukarıda belirtilen teslim tarihinde kiracıya teslim edilecektir. Tatil konutu ilanda belirtildiği üzere, tam, sağlam ve eksiksiz olarak kiracıya teslim edilecektir.

  3. Kiralayan, kira sözleşmesinin yüklediği tüm mali, idari ve sosyal yükümlülüklerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini kiracıdan istemek hakkına sahiptir. Kiralayan ayrıca, işbu kira sözleşmesinden ve mevzuattan doğan haklarını kiracıdan talep ve takip hakkına sahiptir.

  4. Kiralanana ilişkin çevre temizlik vergisi, ruhsat ve benzeri yükümlülükler kiracıya ait olmayacaktır. İşbu husus kiralayan ile taşınmaz mal sahibi arasında çözümlenecek olup, bu konuda herhangi bir bedel kiracıya yansıtılmayacaktır.

  5. Kiralanana ilişkin elektirik, su, doğalgaz ve benzeri faturalar kiralayana ait olacaktır. Bu kapsamda taşınmaz temiz ve eşyalı olarak kiracıya teslim edilmiş olup, tatil konutunun ilanda belirtilen temizlik bedeli kiracı tarafından kira sözleşmesi imzalandığında kiralayana kira bedeli haricinde ödenecektir. İşbu bedel de tatil konutunun teslimatı anında kiracı tarafından ödenecektir

  6. Kiracı tarafından ekte yer alan eşyalardan herhangi birisine zarar verilmesi halinde, zarar hususu kiralayan tarafından kiralananın kiralayana teslim tarihinde tutanak altına alınacaktır. Kiracı tarafından kiralanan teslim tutanağının imzadan imtinası halinde, taşınmazda zarar ve ziyaın doğduğu kabul edilecek olup, kiracı bu takdirde 1.500 TL cezai şart ödemeyi gayrikabili rücu kabul, taahhüt ve beyan eder.

  7. Kiralayan rezervasyonu makul bir sebep göstermekle birlikte kira süresinin başlangıcından önce iptal edebilir. Yahut kiralayan kiracıyı uygun gördüğü başka bir tatil konutuna yerleştirebilecektir. Lakin bu halde kiracının internet sitesi üzerinden seçtiği taşınmaza benzer nitelikte bir tatil konutu kiralayan tarafından tahsis edilecektir.

  8. VillaTurizmGrup, ilanda belirtilen hususların doğruluğunu teyit eder. Lakin tatil konutlarının fiziki görünüm ile özellikleri aynı olmakla birlikte; farklı bir isimlendirme yapılması mümkündür.

 7. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ, FESHİ İLE SÖZLEŞMENİN İHLALİ

  1. Tatil konutu kira bedeline ilişkin kaparo bedelinin kiracı tarafından yatırılmaması halinde, işbu kiralama tedarik sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş sayılmaktadır. Taraflar gayrikabili rücu olarak işbu hususa dair dava haklarından feragat etmiştir.

  2. Kiralayan, mücbir sebeplerin varlığı halinde işbu sözleşmesi göndereceği elektronik ve/veya yazılı bir bildirim ile sona erdirebilir. Bu halde kiralayana yapılmış olan ön ödeme; mucbir sebebin ortadan kalktığı tarihten 2 (iki) ay içerisinde yapılacaktır.

  3. Kiracı tarafından yapılacak olan rezervasyon iptalleri yazılı ve imzalı olmak üzere e-mail ve/veya faksla yapılacaktır. Yazılı iptal bildirimi müteakiben tatil konutunun rezervesi yapılan tarihleri tekrar ilan edilecektir.

  4. Kiracı rezervasyonu yaparak % 35 tutarındaki ön ödemeyi kiralayana ödemekle mükelleftir. Kiracı tarafından rezervasyonun yapıldıktan sonra iptali halinde; rezervasyon ile kira başlangıç tarihi arasında 1 aydan (1 ay da dahil olmak üzere) daha bir kısa süre olması halinde kiracı yapmış olduğu rezervasyon bedelinin tamamını ödemekle mükelleftir. Bu halde, ilgili ön ödeme bedeli kiracıya iade edilmeyecektir.

  5. Rezervasyonun tarihinden 2 ay ve daha öncesinde yapılan iptallerde yapılmış olan ön ödemenin yüzde 40’ı (yüzde kırk) mahsup edilerek kalan bedel kiracıya ödenecektir.

  6. Kiracı tarafından rezervasyonu yapılan tatil konutuna ilişkin rezervasyonun iptal edilmesi ve rezervasyon dönemine ilişkin yeni bir kiralama yapılamaması halinde kiracı ilgili döneme ilişkin bütün kira bedelini kiralayana ödemekle mükelleftir. Yanı sıra, rezervasyonu yapılan taşınmazın başka bir kişiye kiralanmasının mümkün olması halinde, kiralayan tarafından uygun bulunması halinde yapılan ön ödeme iade edilebilecektir. Yine kiralayanca uygun bulunması şartıyla iptal halinde; kiracı tarafından yapılan rezervasyon açığa alınmak suretiyle farklı bir tarihte kullanılabilecektir.

  7. Tatil konutunun üzerinde yer alan “Bu Yazlık Sadece villaturizm’da” ibaresi ilgili tatil konutunun sadece www.villaturizm.com URL adresi üzerinden kiraya verildiği anlamına gelmektedir. İşbu ibarenin yazmadığı tatil konutları tatil konutunun sahibi ve/veya farklı acentalar vasıtasıyla kiraya verilebilmektedir. Bu nedenle doluluk durumunu gösteren online rezervasyon takvimi güncel olamayabilmektedir. İşbu halde rezervasyon teyidinde husus kiracıya belirtilecek, kiracıya farklı alternatifler gösterilerek bunlardan birisinin seçilmesi talep edilecektir. Kiracı tarafından herhangi bir tercihin yapılmaması halinde sözleşme ve rezervasyon iptal edilecektir.

  8. Kiracı tarafından yukarıda yer alan hükümlerin herhangi birisinin kira başlangıç tarihinden önce, kira süresi içerisinde, kira süresinin bitiminde ihlal edilmesi sözleşmenin ihlali anlamına gelmektedir. Bu halde kiracının kira bedelinin tamamını ödemekle ve kiralayana vermiş olduğu bütün maddi ve manevi zararı tazmin etmekle mükelleftir.

  9. Sözleşme kapsamında kiralayanın yükümlülüklerine aykırılık halinde, kiracı öncelikle kiralayandan sözleşme kapsamındaki ilgili yükümlülüğün telafisini talep edecektir. Aksi halde kiracı tarafından sözleşme feshedilebilir. Fesih halinde kiracı kiralayanda kaldığı sürenin kirasını geri alamaz.

  10. Kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde kira bedeline reeskont avans faizi uygulanarak kiracıdan ilgili bedel tahsil edilecektir. Kiracı tarafından birden fazla rezervasyonun yapılması halinde ve ilk rezervasyona ilişkin ödeme tarihinde kira bedelinin ödenmemesi halinde; kiralayan müteakip rezervasyonları iptal edebilir. Bu halde tahsil edilen kaparo bedelleri iade edilmeyecektir.

 8. GENEL HÜKÜMLER

  1. Kiracı, kiralananı günlük ve/veya haftalık olarak kiralamış olup, işbu sözleşmeye TBK’da yer alan kira sözleşmesi ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır. Kiracı kiralananı sadece kendisi kullanabilir. Bu kapsamda kira sözleşmesi kiracı tarafından herhangi bir şekilde kısmen ve/veya tamamen devredilmeyeceği gibi, kiralanan kısmen ve/veya tamamen alt kiraya da verilmeyecektir.

  2. Kiracı tarafından www.villaturizm.com sitesi üzerinden bildirilen kişiler kiralananda kalacak olup, işbu kişilerden başka birisinin kiralanana davet edilmesi ya da kiralananda kalması sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir.

  3. Taraflar sözleşme süresi içerisinde iyiniyet ve dürüstlük kurallarına uymakla yükümlüdür.

  4. İşbu sözleşmede; eklerinde, ilgili senet ve belgelerinde yer alan bazı hüküm, şart ve metinlerde geçersizlik, bağlamazlık, iptal edilebilirlik, kanuna veya yetkili resmi makamların talimatına herhangi bir şekilde aykırılık veya icra edilemezlik hali bulunması, diğer hükümlerin ve sözleşmenin ve eklerinin, belge ve senetlerin bağlayıcılığını etkilemez. Kiralayanın bu sözleşmedeki haklarını kullanmaması hali dahi, bu haklarını dilediği herhangi bir zamanda kullanmasını etkilemez.

  5. İşbu sözleşme, sözleşme ekleri, ilan sayfaları ve taraflar arasında imza olunacak bütün sözleşmeler bir bütün olarak kabul edilecektir.

  6. Taraflar arasında yeniden yazılı olarak anlaşılması halinde işbu sözleşme hükümleriyle birliktt yürürlükten kalkacaktır.

  7. Mücbir sebep, akdi sorumlulukların tamamen veya kısmen ifasını engelleyen veya geciktiren, kendisinden kaçınılamayan veya önceden kestirilemeyen ve tahdidi olmamak kaydı ile, aşağıda sayılmış olan hususlardır.

   Mücbir sebepler; (yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalıklar, savaş hali, olağanüstü hal, yaygın şiddet olayları, yasa, tüzük, yönetmelik, yetkili merciilerin kararları, sabotaj, gibi tarafların iradeleri dışında oluşan, öngörülemeyen durumlar) nedeniyle, kiralamaların yapılamaması, kiralamaların yasaklanması, taşınmazlara giriş engellerinin oluşması, taşınmazların teslimatının yapılamaması, kiralananın tamir edilemeyecek olması ya da tamirinin uzun sürmesi hallerinde sözleşme yapılacak bildirim ile sözleşme askıya alınabilecektir.

   Mucbir sebebin iki (2) aydan daha fazla devam etmesi ve bu halde kiralamadan beklenen yararın ortadan kalkması halinde, kiracıya yeni rezervasyon yapma hakkı verilecektir. Bu halde kiracı, ilerleyen dönemlere ilişkin yeni bir rezervasyon yapabileceği gibi, kiralayana yapacağı yazılı bildirim ile yapmış olduğu ön ödemenin iadesini talep edebilir. Yapılacak yeni rezervasyonda tatil konutunun müsait olması, mucbir sebepten etkilenmemiş olması ile kiralayan tarafından uygun bulunması esastır.

   Kiralayana yapılaan ön ödeme mucbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren iki (2) ay içerisinde yapılacaktır.

  8. Kiracı tarafından www.villaturizm.com üzerinden verilen adres bilgisi gerçek, doğru ve geçerli tebligat adresi olarak kabul edilmektedir. İşbu adreslere yapılacak olan tebligatlar TK’nın 21. maddesi gereğince geçerli olup, adresin değişmesi halinde 3 (üç) gün içerisinde yeni adres kiralayana bildirilmek zorundadır.

  9. Sözleşme birden fazla gayrimenkul için yapıldıysa, bu sözleşmedeki tüm hak ve yükümlülükler her bir gayrimenkul için ayrı ayrı geçerlidir.

  10. www.villaturizm.com adresinde kişisel verilere ilişkin aydınlatma metni hazırlanmış ve bilgilere sunulmuştur. Bu kapsamda site ve sözleşme eklerinde işlenecek olan kişisel verilere ilişkin kanuni sebepler belirtilmiştir. Veri işlemenin kanuni sebebinin açık rızaya dayanması halinde, işlenecek veriler açık rızaya göre belirlenmeketedir.

  11. İşbu sözleşmenin, eklerinin ve ayrılmaz parçalarının uygulanmasından ve yorumlanmasından ve sözleşme şartlarının yerine getirilmemesinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Kaş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Söz konusu uyuşmazlıklara Türk hukuku uygulanır.

  12. Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik ve ilave her iki taraf arasında imzalanacak yazılı şekil şartına bağlıdır. Kiracı sözleşmenin imza tarihinden sonra ekonomik kriz, enflasyon, devalüasyon, döviz kurlarındaki artış ve pariteler gibi nedenlerle ileride sözleşmenin günün koşullarına uyarlanmasını talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  13. İşbu sözleşme kiracı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihinde yürürlük kazanmaktadır.